Wartość Dodana

Matematyka postrzegana jest przez uczniów jako jeden z trudniejszych przedmiotów szkolnych. 

Od wielu lat istnieje też społeczne przyzwolenie na jej niezrozumienie. Dlatego celem programu Wartość Dodana (angielski tytuł: Added value) jest zmiana podejścia do nauczania matematyki w polskich i europejskich szkołach. Chcemy pokazać uczniom praktyczne zastosowanie matematyki i osadzić ją w kontekście życia codziennego, ale przede wszystkim pomóc im uwierzyć, że matematyki da się nauczyć i że warto to robić.

Przeprowadzone w ramach programu międzynarodowe badania pokazują, że problemy z tym przedmiotem w szkole mają wiele źródeł. Często nauczyciele z powodu przeładowanego programu czy braku czasu, ograniczają się do przekazywania teorii i odtwórczych ćwiczeń, zamiast uczyć kreatywnego myślenia. W różnych krajach europejskich nauczyciele, często sami będący ofiarami nieefektywnego systemu nauczania, przekazują uczniom swoją nieporadność. Nauczycielom na późniejszym etapie edukacji często brakuje praktycznych umiejętności dydaktycznych. Pomimo tego, że w podstawie programowej kładzie się nacisk na rozumowanie, argumentację i tworzenie strategii rozwiązywania problemów, w praktyce lekcje często ograniczają się do powielania schematów. Nadmierne skupianie się na podstawowych, łatwych do ocenienia, umiejętnościach narzędziowych, tłumi w uczniach ciekawość i kreatywność.

Pomimo wielu problemów i nie zawsze sprzyjającej sytuacji w szkołach jest wielu nauczycieli, którzy uczą matematyki w ciekawy i nowatorski sposób i którzy ciągle chcą się rozwijać i wzbogacać swój warsztat o nowe metody pracy. Właśnie do takich nauczycieli skierowany jest program Wartość dodana.

Przygotowane w programie narzędzia są łatwe w użyciu i uniwersalne. Opierają się na metodzie design thinking i pokazują uczniom, że matematyka stanowi istotny element otaczającego nas świata. Podkreślają rolę samodzielnego planowania i współpracy uczniów i promują wykorzystanie różnych kompetencji. Pokazują przenikanie się różnych dziedzin wiedzy oraz wspierają współpracę między nauczycielami. Ich hasłem przewodnim jest Matematyka jest wszędzie! Składają się z:

  • zestawu gotowych pomysłów na zajęcia (które zawierają gotowe karty pracy dla uczniów i wskazówki metodyczne dla nauczycieli)
  • zestawu interaktywnych plakatów matematycznych.

Materiały są ciągle udoskonalane i modyfikowane we współpracy z praktykami i ekspertami. 

Program Wartość dodana (Added value) prowadzony jest przez Fundację Szkoła z Klasą (Polska) w partnerstwie z Asociación Smilemundo (Hiszpania), NHL Stenden (Holandia) oraz Universal Learning Sytems (Irlandia) ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu ERASMUS+.

Program realizowany jest we współpracy z partnerami z Hiszpanii, Irlandii i Holandii dzięki finansowaniu ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus +.

 

Partnerzy

Universal Learning Systems (Irlandia)
University of Applied Sciences NHL Stenden (Holandia)

Finansowanie

logo Erasmus+