Partnerzy

Wspierają nas

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Została założona w 2000 roku w USA przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości. W Polsce koncentruje się na inicjatywach edukacyjnych służących przede wszystkim wyrównywaniu szans, a zarazem unowocześnianiu oświaty, a także na wyzwalaniu i umacnianiu aktywności obywatelskiej, zwłaszcza na terenach wiejskich i w małych miastach.

PAFW jest kluczowym partnerem Fundacji. Od 2002 roku wspiera flagowy program Fundacji, Szkołę z Klasą 2.0.

Ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności finansowany jest także program „Kluby Młodego Odkrywcy na Wschodzie”, a także, w latach 2015-2016 prowadzony był program „Szkoła z Klasą w Ukrainie”.

pafw.pl

Google i Google.org

Dzięki wsparciu Google prowadzimy działania dla nauczycieli, uczniów i rodziców z zakresu cyfrowego bezpieczeństwa i obywatelstwa: przygotowujemy materiały, scenariusze lekcji, oferujemy szkolenia dla nauczycieli i webinaria.

Google finansuje i współprowadzi program Asy Internetu, w którym uczniowie prowadzą społeczne projekty o cyfrowym obywatelstwie.

Fundacja EFC 

Powstała w 2009 roku dzięki funduszowi wieczystemu Andrzeja Czerneckiego. Jej celem jest pokonywanie barier uniemożliwiających równy start równy młodym ludziom w Polsce. Pomaga rozwijać talenty i ambicje naukowe, promuje aktywność i odpowiedzialność obywatelską oraz wartości demokratyczne.

Ze środków i we współpracy z EFC współprowadzimy program grantowy dla nauczycieli z małych miejscowości Edukacja Inspiracja. Wspieramy także licea, w których uczą się uczniowie – stypendyści flagowego programu EFC Horyzonty.

efc.edu.pl

Program RITA – Przemiany w regionie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Program grantowy, który kompleksowo wspiera współpracę międzynarodową.

Dzięki programu RITA – Przemiany w Regionie Polsko-Amerykańskiej Fundacji prowadziliśmy program Klasna Shkola – ukraiński odpowiednik programu Szkoła z Klasą, następnie rozwijaliśmy gruzińską sieć Klubów Młodego Odkrywcy. Obecnie KMO rozwijane jest ze środków Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży.

programRITA.org

Erasmus +

Program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Dzięki temu finansowaniu Fundacja rozwija szereg działań z zakresu edukacji europejskiej, antydyskryminacyjnej i matematycznej.  Ze środków Erasmus+ finansowane są lub były międzynarodowe projekty: Solidarność. Podaj dalej!, R-EU-Connected oraz program Wartość dodana.

erasmusplus.org.pl

Komisja Europejska

Finansuje szereg międzynarodowych programów edukacyjnych i szkoleniowych, wspierając wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy krajami Unii Europejskiej.

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce było organizatorem współprowadzonego przez Fundację konkursu Inwestujemy u siebie.

ec.europa.eu

Biuro Edukacji m.st. Warszawy

Współfinansowało szereg programów Fundacji Szkoła z Klasą dotyczących otwierania przestrzeni edukacyjnych w warszawskich szkołach oraz kształcenia zdrowych nawyków wśród uczniów.

edukacja.warszawa.pl

Miasto Stołeczne Warszawa

Prowadzi Program „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020”. „Młoda Warszawa” to spójny i długofalowy program działań na rzecz młodzieży realizowany przez samorząd z udziałem przedstawicieli młodzieży, miejskich instytucji, organizacji pozarządowych, uczelni i przedsiębiorców.

Ze środków tego programu w latach 2017 i 2018 współfinansowany był projekt Włączeni dotyczący otwierania instytucji edukacyjnych na realną partycypację młodzieży.

um.warszawa.pl

Fundacja Civis Polonus

Fundacja stawia sobie za cel rozwijanie postaw obywatelskich umożliwiających jednostkom aktywne uczestniczenie w życiu publicznym. Realizuje projekty z zakresu edukacji obywatelskiej, dotyczące funkcjonowania jednostki i roli obywatela na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym oraz europejskim.

Fundacja Civis Polonus administruje program Równać szanse finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, w ramach którego finansowany jest projekt Kluby Młodego Odkrywcy w Ukrainie i w Armenii.

civispolonus.org.pl

Narodowe Centrum Kultury

Państwowa instytucja, która działa na rzecz rozwoju kultury w Polsce.

Ze środków NCK w ramach programu Ojczysty – dodaj do ulubionych prowadzone były działania Fundacji dotyczące sprawnego i poprawnego używania języka polskiego.

nck.pl

Fundacja mBanku

Powstała jako jedna z pierwszych fundacji korporacyjnych w środowisku bankowym. W 1994 r. rozpoczęła działalność jako Fundacja BRE Banku, a od 2013 r. funkcjonuje jako Fundacja mBanku. Misją fundacji jest wspieranie dzieci i młodzieży w nauce matematyki.

Ze środków Fundacji mBanku wspieramy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i szkół podstawowych z zakresu edukacji matematycznej.

mbank.pl/mfundacja

Program Study Tours to Poland

Program prowadzi Fundacja Liderzy Przemian, która została powołana w lutym 2016 r. przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Głównymi zadaniami Fundacji jest administrowanie wieloletnimi finansowanymi przez PAFW programami: Programem Stypendialnym im. Lane’a Kirklanda i Programem Study Tours to Poland (STP). W ramach programu STP mamy możliwość dzielenia się polskim doświadczeniem we wdrażaniu rozwiązań e-learningowych z nauczycielami i nauczycielkami z Białorusi.

leadersofchange.pl

Program Edukacja

Program Edukacja powstał na mocy międzyrządowej umowy dotyczącej wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014 – 2021, zawartej pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii a Rzeczpospolitą Polską. Głównym celem Programu Edukacja jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie relacji dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami (Islandią, Liechtensteinem i Norwegią) w obszarze edukacji. Program ma przyczyniać się do wzmacniania potencjału ludzkiego i rozbudowy bazy wiedzy w Polsce.

AstraZeneca

AstraZeneca to jedna z największych i najbardziej innowacyjnych firm biofarmaceutycznych na świecie. Z myślą o pacjentach w AstraZeneca opracowywane są i wytwarzane nowoczesne leki w obszarach terapeutycznych stanowiących największe wyzwania współczesnej medycyny. W Polsce AstraZeneca jest obecna od ponad 30 lat, posiada status Centrum Badawczo-Rozwojowego i zatrudnia ok. 2 800 osób w biurach w Warszawie i Krakowie.
Young Health Programme to globalna inicjatywa AstraZeneca wspierająca cel zrównoważonego rozwoju, aby obniżyć przedwczesną umieralność z powodu chorób niezakaźnych poprzez zapobieganie, leczenie oraz promowanie zdrowia psychicznego i dobrostanu.

European Media and Information Fund

European Media and Information Fund jest zarządzany przez Calouste Gulbenkian Foundation i wspiera realizację programu Fake kNOw more.

gulbenkian.pt/emifund

Nasi partnerzy

Centrum Nauki Kopernik

Instytucja kultury i jedno z największych w Europie centrów nauki. Ekspozycja podzielona jest na sześć interdyscyplinarnych galerii z ponad 450 eksponatami.

We współpracy m.in. z CNK (oraz PAFW i Ilia State University) rozwijamy sieć Klubów Młodego Odkrywcy na Wschodzie (obecnie w Gruzji, Ukrainie i Armenii).

kopernik.org.pl 

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Niezależna instytucja edukacyjna i jedna z największych polskich organizacji pozarządowych o statusie organizacji pożytku publicznego. Działa od 1994 roku.

ceo.org.pl

Gazeta Wyborcza

Największa opiniotwórcza gazeta w Polsce. Powstała w 1989 roku tuż przed pierwszymi demokratycznymi wyborami do parlamentu. Dziś ma 20 wydań lokalnych w największych miastach Polski, organizuje debaty i konferencje poruszające ważne tematy, prowadzi akcje społeczne.

wyborcza.pl

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

Samorządowa placówka doskonalenia nauczycieli, która zajmuje się wsparciem warszawskiego środowiska edukacyjnego oraz podnoszeniem jakości pracy szkół i placówek oświatowych m.st. Warszawy.

wcies.edu.pl

British Council

Organizacja reprezentująca Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w zakresie współpracy kulturalnej i edukacyjnej. Jest obecna w ponad 100 krajach na całym świecie.

britishcouncil.pl

Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego

Pierwsze studia podyplomowe dla przyszłych nauczycieli, które odbywają się w trybie dziennym, a ich integralną część stanowią zajęcia praktyczne. Program powstał we współpracy z Teachers College Columbia University. Absolwenci po roku nauki w SE otrzymują uprawnienia nauczycielskie.

szkolaedukacji.pl 

Fundacja Dobrej Edukacji (FDE)

Fundacja rozpoczęła swoją działalność w 2014 roku, a jej założycielem i fundatorem jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (PAFW). Działania Fundacji mają charakter niekomercyjny i nastawione są na poprawę jakości edukacji w Polsce, która według międzynarodowych badań w największym stopniu zależy od jakości pracy nauczycieli i nauczycielek.

FDE jest partnerem merytorycznym projektu dzielenia się polskim doświadczeniem we wdrażaniu rozwiązań e-learningowych z nauczycielami i nauczycielkami z Białorusi.

fde.org.pl

The Heart

Venture Bulider (profesjonalna fabryka start-upów) z zapleczem deweloperskim. Firma tworzy innowacyjne spółki samodzielnie lub we współpracy z korporacjami. W swojej działalności koncentruje się przede wszystkim na obszarach FinTech, EdTech, PropTech oraz Mobility.

The Heart jest założycielem platformy do zajęć pozalekcyjnych Tandu, której partnerem merytorycznym jest Fundacja Szkoła z Klasą.

theheart.tech

ClickMeeting

Firma dostarczająca rozwiązania do intuicyjnego i skutecznego tworzenia webinarów. Platforma ClickMeeting pozwala dotrzeć ze szkoleniami do większej liczby odbiorców i edukować ich w angażujący sposób. Pomaga w tym szereg interaktywnych funkcji, które z łatwością można wykorzystać przed, w trakcie i po webinarze.   

ClickMeeting jest partnerem technologicznym Fundacji w zakresie prowadzenia webinarów.

clickmeeting.com

Fundacja Edumind Uważność w Edukacji

Fundacja Edumind Uważność w Edukacji zajmuje się wprowadzaniem zintegrowanych programów praktyki uważności w środowisku szkolnym jako metody redukowania stresu, budowania odporności psychicznej i regulowania emocji u dzieci oraz dorosłych.

Stowarzyszenie Demgog

Stowarzyszenie Demagog to pierwsza polska organizacją factcheckingowa. Od 2014 roku walczy z fake newsami i dezinformacją, dzieli się wiedzą i edukuje.

Demagog jest partnerem programu Fake kNOw more.

demagog.org.pl

Partnerzy międzynarodowi

Adfaber (Rumunia)

partner programu Be Internet Awesome i Fake kNOw more

adfaber.org

Jules a Jim (Czechy)

partner programu Be Internet Awesome

julesajim.cz

Foundation for Research and Technology – Hellas (Grecja)

partner programu Be Internet Awesome

www.forth.gr/en/home/

Teach for Slovakia (Słowacja)

partner programu Be Internet Awesome

teachforslovakia.sk

Suradnici u učenju (Chorwacja)

partner programu Be Internet Awesome

ucitelji.hr

King Baudouin Foundation (Belgia)

partner programu Cyfrowa Historia

www.kbs-frb.be

Asociación Smilemundo (Hiszpania)

partner programów Cyfrowa historia, Fake kNOw more i Wartość dodana

www.smilemundo.com

Fakescape (Czechy)

partner programu Fake kNOw more

www.fakescape.cz

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Polskiej w Reykjaviku (Islandia)

partner programu Rozmawiaj z Klasą

www.szkolapolska.is

Conservatoire National des Arts et Metiers (Francja)

partner programu CEDAR

www.cnam-paris.fr/cnam-paris

Université Toulouse – Jean Jaurès (Francja)

partner programu CEDAR

www.univ-toulouse.fr

Fachhochschule Salzburg GmbH (Austria)

partner programu CEDAR

www.fh-salzburg.ac.at

Universidad Rey Juan Carlos (Hiszpania)

partner programu CEDAR

www.urjc.es

Qualify Just – It Solutions and Consulting LDA (Portugalia)

partner programu CEDAR

www.prisonsystems.eu

University of Applied Sciences NHL Stenden (Holandia)

partner programu Wartość dodana

www.nhlstenden.com

Universal Learning Systems (Irlandia)

partner programu Wartość dodana

www.ulsystems.com

Ilia State University (Gruzja)

partner programu Kluby Młodego Odkrywcy na Wschodzie

www.iliauni.edu.ge

Lviv Open Lab (Ukraina)

partner programu Klub Młodego Odkrywcy

www.facebook.com/LvivOpenLab

Centrum Nauki Tarnopol (Ukraina)

partner programu Klub Młodego Odkrywcy

www.ternopil.center

Obserwatorium Astrofizyczne Byurakan (Armenia)

partner programu Klub Młodego Odkrywcy

www.bao.am

Jinishian Memorial Foundation (Armenia)

partner programu Klub Młodego Odkrywcy

www.jinishian.org

La ligue de l’enseignement  (Francja)

partner programu Solidarność. Podaj dalej!

www.laligue.org

Centar Za Mirovne Studije (Chorwacja)

partner programu Solidarność. Podaj dalej!

www.cms.hr

ARCI APS (Włochy)

partner programu Solidarność. Podaj dalej!

Humanitas (Słowenia)

partner programu Solidarność. Podaj dalej!

www.humanitas.si

Fundación Cives (Hiszpania)

partner programu Solidarność. Podaj dalej!

www.fundacioncives.org

Fédération de Paris de la Ligue de l’Enseignement (Francja)

partner programu R-EU-Connected

www.ligueparis.org

Associazione Del Tempo Scelto (Włochy)

partner programu R-EU-Connected

GONG (Chorwacja)

partner programu R-EU-Connected

www.gong.hr

European Civic Forum (ECF) (organizacja międzynarodowa)

partner programu R-EU-Connected

www.civic-forum.eu

Music School of Heraklion (Grecja)

partner programu R-EU-Connected

Nova Doba (Всеукраїнською Асоціацією Викладачів Історії та Суспільних Дисциплін «Нова Доба») (Ukraina)

partner programu Szkoła z Klasą w Ukrainie

www.novadoba.org.ua

Plan International 

Plan International to międzynarodowa organizacja humanitarna, działająca na rzecz praw dzieci i równości płci. Powstał w latach trzydziestych XX wieku w Europie, obecnie działa w ponad 75 krajach na całym świecie.

Koalicje z naszym udziałem

Koalicja Otwartej Edukacji

Porozumienie organizacji pozarządowych i instytucji działających w obszarze edukacji, nauki i kultury. Tworzy i promuje otwarte zasoby edukacyjne, odpowiada za kształtowanie otwartej edukacji w Polsce.

koed.org.pl

Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce

Zrzesza organizacje, firmy i instytucje, które widzą potrzebę rozwijania umiejętności cyfrowych w polskim społeczeństwie.

umiejetnoscicyfrowe.pl

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Działa na rzecz silnego trzeciego sektora, budowania rzetelnego wizerunku organizacji pozarządowych, kształtowania sprzyjających postaw społecznych wobec trzeciego sektora.  Wspiera rozwój współpracy i standardów działania i prowadzi działania rzecznicze.

ofop.eu

Koalicja Edukacji Medialnej i Cyfrowej

Porozumienie organizacji pozarządowych, instytucji i osób działających w obszarze edukacji medialnej, których łączy wspólne dążenie do uznania kompetencji medialnych i cyfrowych za niezbędne w życiu osobistym, społecznym i zawodowym każdego człowieka.

kemic.org.pl