W programie WF z Klasą od 2013 roku zmieniamy na lepsze lekcje wychowania fizycznego, inspirujemy nauczycieli do nowych, ciekawych działań  i poprawiamy frekwencję na zajęciach, zachęcając uczniów do ruchu i aktywnego stylu życia. W 2016 roku program oficjalnie się zakońćzył, ale dalej udostępniamy i promujemy materiały dla nauczycieli WF oraz dobre praktyki ze szkół. 

WF z Klasą to ogólnopolska akcja edukacyjna, która rozpoczęła się w 2013 roku. Łącznie przez trzy edycje wzięło w niej udział ponad 3 tysiące szkół z całej Polski, 12 tysięcy nauczycieli i nauczycielek oraz 340 tysięcy uczniów.

Co robimy? Program WF z Klasą wspiera nauczycieli wychowania fizycznego i inspiruje ich do prowadzenia bardziej atrakcyjnych i innowacyjnych lekcji. Zajęcia – tak obowiązkowe, jak i dodatkowe – mogą być bardziej zróżnicowane i bliższe oczekiwaniom młodych ludzi. Wierzymy, że to najlepsza droga do zwiększenia aktywność dzieci i młodzieży oraz podniesienia prestiżu WF-u i frekwencji na lekcjach. WF z Klasą to:
 • WF dla każdego: aktywizujemy uczniów mniej sprawnych, promujemy równe traktowanie chłopców i dziewczynek, uczniów z chorobami cywilizacyjnymi, z niepełnosprawnościami; to WF, który wyrównuje szanse dzieci i młodzieży w dostępie do atrakcyjnej oferty zajęć
 • Sportowy region: otwieramy szkołę i promujemy ją jako lokalne centrum sportowe; angażujemy nauczycieli innych przedmiotów, włączamy rodziców; rozwijamy współpracę z Orlikami i obiektami sportowymi
 • Sport rzeźbi charakter: sport to również współpraca, zespołowość, zasady fair play; budowanie kompetencji społecznych, kształtowanie charakteru i poczucia własnej wartości
 • Moda na zdrowie: promujemy zdrowy tryb życia, zdrowe odżywianie oraz rewolucję w szkolnych sklepikach; wspieramy nauczycieli WF-u w realizacji edukacji zdrowotnej.
 

Dlaczego to robimy? Spada poziom aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. Badania wskazują, że polskie dzieci tyją najszybciej w Europie. Jesteśmy przekonani, że lekcje WF prowadzone w mądry i nowoczesny sposób są szansą na odwrócenie tego niebezpiecznego zjawiska. Kształtowanie w uczniach nawyku regularnego uprawiania sportu jest tak samo ważnym zadaniem szkoły, jak uczenie samodzielnego myślenia. Szkoła nie może być nastawiona tylko na promowanie sportowych talentów w kilku wybranych dyscyplinach. Jeśli lekcje WF są monotonne lub wiążą się z nadmiernym stresem, biciem rekordów i ciągłą rywalizacją, mogą na całe życie zniechęcić do aktywności ruchowej. Nasz program pokazuje, że WF może być przyjemnością dla każdego. Podkreślamy, że wychowanie fizyczne to nie tylko sport, ale również zdrowy tryb życia i zdrowe odżywianie. WF to również przestrzeń budowania kapitału społecznego. 
 

Główne założenia:

 • zmiana myślenia o zajęciach wychowania fizycznego w szkołach,
 • bardziej zróżnicowane i atrakcyjne lekcje WF,
 • zwiększanie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
 • rozbudzanie pasji do sportu, która zostaje na całe życie,
 • otwartość i współpraca całego grona pedagogicznego, rodziców i społeczności lokalnej,
 • dowartościowanie i rozbudzenie ambicji zawodowych nauczycieli wychowania fizycznego,
 • kształtowanie nie tylko sprawności fizycznej, siły i wytrzymałości, ale również kompetencji XXI wieku, takich jak: praca w zespole, fair play, radzenie sobie z trudnościami i stresem,
 • ożywianie działań sportowych w szkołach i gminach.

 

Efektem programu ma być zmiana świadomości prozdrowotnej, podniesienie prestiżu wychowania fizycznego, edukacja na temat znaczenia aktywności fizycznej dzieci i dorosłych – zarówno osób sportowo aktywnych, jak i tych o słabszych predyspozycjach fizycznych.

 

Najważniejsze osiągnięcia programu – wnioski z ewaluacji

 • Prestiż zajęć WF-u i nauczycieli wychowania fizycznego rośnie.
 • Lepsza atmosfera na lekcjach.
 • Uczniowie o słabszej kondycji angażowani są w zajęcia na równi z innymi dziećmi.
 • WF prowadzony jest na świeżym powietrzu.
 • Ruch stałym elementem szkolnego dnia: pojawiają się aktywne przerwy, ćwiczenia śródlekcyjne.
 • Pojawiają się nowe zajęcia pozalekcyjne.
 • Poprawa współpracy między uczniami i nauczycielami, a także pomiędzy samymi nauczycielami i dyrekcją.
 • Zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży.
 • Młodzi chętniej spędzają czas wolny w aktywny sposób.
 • Zaangażowanie rodziców w rozwój fizyczny dzieci.

Program został obecnie zawieszony z powodu braku finansowania, ale zachęcamy Was do korzystania z naszych materiałów, aby i w Waszych szkołach lekcje WF odbywały się z Klasą. 

 

 

Biblioteka materiałów programu WF z Klasą -> kliknij tu