W sytuacji niepewności związanej z początkiem roku w czasach pandemii, warto skupić się na rzeczach najważniejszych – bezpieczeństwie, dobrej komunikacji, relacjach i realistycznych celach oraz strategiach edukacyjnych. Tekst poniżej zawiera listę priorytetowych kierunków działań dyrektora/ki szkoły i całej rady pedagogicznej, a także zespołów przedmiotowych i wychowawczych oraz innych zespołów zadaniowych, które zajmą się poszczególnymi tematami (np. ocenianiem, pracami domowymi).

Oczywiście żadnego z wymienionych niżej działań dyrektor/ka nie musi wykonywać sama, konieczna jest współpraca wszystkich nauczycieli/ek, a także konsultacje wśród uczniów/ennic czy rodziców.

Sprawna komunikacja

 • Poinformujcie społeczność szkolną, jak będzie wyglądała nauka w pierwszych tygodniach roku szkolnego oraz w jakiej sytuacji przewidujecie przejście na system hybrydowy lub zdalny. Przekażcie informację, jak wygląda procedura w razie zagrożenia epidemicznego.
 • Określcie, jak będzie wyglądał dzień szkolny, jak uczniowie i nauczyciele mają się zachowywać, przemieszczać się po budynku czy korzystać ze stołówki.
 • Ustalcie, jak dyrektor i każdy nauczyciel będzie uzyskiwać informacje, co w szkole/klasie działa dobrze, a co w pracy offline i online należy poprawić – mogą to być np. systematyczne rozmowy czy grupy fokusowe z uczniami i rodzicami, ankiety online czy skrzynka z problemami i pytaniami.
 • Odświeżcie dane kontaktowe rodziców i opiekunów wszystkich dzieci (telefony, maile, adresy). Ustalcie formy komunikacji i terminy spotkań na najbliższe tygodnie.
 • Stwórzcie mapę potrzeb uczniów i nauczycieli w zakresie sprzętu komputerowego, łącza, pomieszczenia do nauki online.

Relacje i zaangażowanie

 • Ustalcie wspólne oczekiwania wobec uczniów i główne zasady ich pracy – np. długość lekcji, ile godzin dziennie/tygodniowo offline i online, zasady obecności i udziału w lekcji (w tym logowania się i np. włączania kamery) oraz kanały/formy komunikacji między nauczycielami a uczniami (i rodzicami).
 • Skupcie się najpierw na budowaniu i pogłębianiu dobrych relacji z uczniami i ich rodzicami – wymieniajcie się z koleżankami i kolegami doświadczeniami oraz pomysłami.
 • Zorganizujcie sposób wsparcia dla dzieci i młodych ludzi potrzebujących pomocy psychologicznej i edukacyjnej (wychowawca, pedagog szkolny, poradnia, ośrodek pomocy społecznej, organizacje społeczne).

Cele edukacyjne i oczekiwania

 • W zespołach przedmiotowych oraz wychowawczych określcie, jakie główne cele edukacyjne i wychowawcze chcecie w tym roku/semestrze osiągnąć pracując z uczniami oraz jakie ich kompetencje przedmiotowe zamierzacie rozwijać i sprawdzać. 
 • Określcie, jakie zmiany i uzupełnienia należy wprowadzić do szkolnego systemu oceniania w obecnej sytuacji, by ułatwić pracę nauczycielom i zmotywować uczniów.
 • Przyjrzyjcie się zasadom zadawania prac domowych i ustalcie je wspólnie (dla różnych etapów nauczania) – np. ile prac dziennie/tygodniowo, z jakich przedmiotów, zadania obowiązkowe i do wyboru, projekty zamiast zadań.

Programy i sposoby nauczania

 • W zespołach przedmiotowych zastanówcie się wspólnie nad programami nauczania dla poszczególnych poziomów, tak by można je naprawdę zrealizować.
 • Twórzcie szkolne i własne zestawy najlepszych materiałów edukacyjnych oraz „walizki z narzędziami”, które a) znacie/lubicie oraz b) chcecie znaleźć, stworzyć i wypróbować. Dzielcie się nimi z innymi i uczcie się od innych nauczycieli z waszej szkoły oraz grup online.  
 • Ustalcie, jak będziecie się dalej szkolić oraz nawzajem wspierać w razie potrzeby. Może niektórzy nauczyciele mogą zaprosić koleżanki i kolegów na swoją lekcję online albo poprowadzić zajęcia wspólnie.