Fundacja Szkoła z Klasą serdecznie zaprasza warszawskie instytucje pracujące z młodzieżą do udziału w nowej edycji projektu Włączeni 2.0.

Projekt Włączeni 2.0 pomoże warszawskim instytucjom współpracującym z młodzieżą, które chcą otworzyć się na partycypacyjny model działania, zaangażować młodzież w tworzenie swojej oferty i współdecydowanie o życiu instytucji. Chcemy, aby projekt (podobnie jak jego pierwsza edycja) otworzył instytucje na dialog i współpracę. Naszym celem jest wsparcie kadry instytucji miejskich w dialogu z młodzieżą oraz zwiększenie poczucia sprawstwa i odpowiedzialności młodych ludzi za zajęcia, w których uczestniczą i życie placówek, z których oferty korzystają.

Do udziału w projekcie zapraszamy warszawskie instytucje pracujące z młodzieżą związane z kulturą, sportem, rekreacją i zdrowym stylem życia oraz jednostki o profilu opiekuńczym, wychowawczym lub pomocowym.

Co oferujemy w projekcie:

 • seminarium dla kadry instytucji współpracujących z młodzieżą, podczas którego pomożemy instytucjom przygotować się na nowe formy pracy z młodzieżą, pokażemy dobre przykłady partycypacji młodych w codziennym życiu placówek oraz zapoznamy uczestników z podstawowymi technikami partycypacyjnymi. Będzie to też okazja dla instytucji, uczestniczących w projekcie do poznania się i wymiany dobrych praktyk;
 • warsztat z diagnozy potrzeb, wspólny dla dorosłych i przedstawicieli młodzieży, oparty na metodzie design thinking (projektowania myślenia); podczas warsztatu uczestnicy dokonają diagnozy potrzeb swojej instytucji i wspólnie zaplanują działania;
 • wybór i realizacja jednej z pięciu Ścieżek Działania, w oparciu o którą instytucja zrealizuje swój projekt:
  • Budżet partycypacyjny dla początkujących: czyli jak zrobić pierwsze kroki w zmienianiu przestrzeni we współpracy z młodzieżą;
  • Młodzież w działaniu: zorganizowanie w placówce jednego dnia kierowanego przez młodzież;
  • Pokażmy się: strona internetowa i media społecznościowe w rękach młodzieży;
  • Mamy władzę: czyli młodzież angażuje się we współtworzenie oferty instytucji;
  • Inicjatywa własna: czyli możliwość zrealizowania dowolnego projektu niezwiązanego z w/w Ścieżkami;
 • warsztat z ekspertem dla każdej z instytucji, który wesprze placówkę w realizacji wybranego projektu ;
 • indywidualne wsparcie coachingowe/mentorskie w realizacji projektu – spotkania stacjonarne i online ustalane indywidualnie. 
 • Spotkanie podsumowujące wspólne dla wszystkich placówek, które pozwoli zaprezentować zrealizowane projekty, wymienić się doświadczeniami i na tej podstawie zaplanować kolejne kroki. 

W każdej z placówek w projekt zaangażowane zostaną sześcioosobowe Zespoły Projektowe składające się z pracowników placówek (2 osoby) oraz młodzieży (4 osoby).

Na koniec projektu planujemy publikację, w której zbierzemy dobre praktyki, wskazówki i materiały merytoryczne wypracowane w projekcie. 

Zgłoszenia do projektu przyjmujemy poprzez formularz on-line.

Projekt trwa do 31 grudnia 2018 roku. 

 

Włączeni 2.0 to kolejna edycja projektu i wraz z Mentorami z ubiegłego roku, wyposażeni w doświadczenia i dobre praktyki, czekamy na nowych Uczestników ich inicjatywy.

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa

Projekt Włączeni realizowany jest w ramach miejskiego Programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020”. „Młoda Warszawa” to spójny i długofalowy program działań na rzecz młodzieży realizowany przez samorząd z udziałem przedstawicieli młodzieży, miejskich instytucji, organizacji pozarządowych, uczelni i przedsiębiorców.