Włączeni

Fundacja Szkoła z Klasą serdecznie zaprasza warszawskie instytucje pracujące z młodzieżą do udziału w nowym, darmowym projekcie Włączeni.

Projekt Włączeni pomoże warszawskim instytucjom współpracującym z młodzieżą, które chcą otworzyć się na partycypacyjny model działania, zaangażować młodzież w tworzenie swojej oferty i współdecydowanie o życiu instytucji. Chcemy, aby projekt otworzył instytucje na dialog i współpracę. Naszym celem jest wsparcie kadry instytucji miejskich w dialogu z młodzieżą oraz zwiększenie poczucia sprawstwa i odpowiedzialności młodych ludzi za zajęcia, w których uczestniczą i życie placówek, z których oferty korzystają. Do udziału w projekcie zapraszamy warszawskie szkoły, instytucje pracujące z młodzieżą związane z kulturą, sportem, rekreacją i zdrowym stylem życia oraz jednostki o profilu opiekuńczym, wychowawczym lub pomocowym.

CO OFERUJEMY W PROJEKCIE?

 • seminarium dla kadry instytucji współpracujących z młodzieżą, podczas którego pomożemy instytucjom przygotować się na nowe formy pracy z młodzieżą, pokażemy dobre przykłady partycypacji młodych w codziennym życiu placówek oraz zapoznamy uczestników z podstawowymi technikami partycypacyjnymi. Będzie to też okazja dla instytucji, uczestniczących w projekcie do poznania się i wymiany dobrych praktyk;
 • warsztat z diagnozy potrzeb, wspólny dla dorosłych i przedstawicieli młodzieży, oparty na metodzie design thinking (projektowania myślenia); podczas warsztatu uczestnicy dokonają diagnozy potrzeb swojej instytucji i wspólnie zaplanują działania;
 • wybór i realizacja jednej z czterech Ścieżki Działania, w oparciu o którą instytucja zrealizuje swój projekt:
  • Budżet partycypacyjny dla początkujących: czyli jak zrobić pierwsze kroki w zmienianiu przestrzeni we współpracy z młodzieżą;
  • Młodzież w działaniu: zorganizowanie w placówce jednego dnia kierowanego przez młodzież;
  • Pokażmy się: strona internetowa i media społecznościowe w rękach młodzieży;
  • Mamy władzę: czyli młodzież angażuje się we współtworzenie oferty instytucji;
 • warsztat z ekspertem dla każdej z instytucji, który wesprze placówkę w realizacji wybranego projektu ;
 • indywidualne wsparcie coachingowe/mentorskie w realizacji projektu – spotkania stacjonarne i online ustalane indywidualnie. 
 • warsztat ewaluacyjny wspólny dla wszystkich placówek, który pomoże ocenić dotychczasowe działania, wymienić się doświadczeniami i na tej podstawie zaplanować kolejne kroki. 

W każdej z placówek w projekt zaangażowane zostaną czteroosobowe Zespoły Projektowe składające się z pracowników placówek oraz Zespoły Młodzieżowe (przynajmniej 10-15 osób związanych z każdą z instytucji).

Na koniec projektu planujemy publikację, w której zbierzemy dobre praktyki, wskazówki i materiały merytoryczne wypracowane w projekcie. 

Zgłoszenia do projektu przyjmujemy poprzez formularz on-line.

Projekt trwa do 30 listopada 2017 roku. 

 

W projekcie weźmie udział co najmniej osiem warszawskich instytucji. O przyjęciu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń oraz lokalizacja placówek i obszar ich działania.

 

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa

Projekt Włączeni realizowany jest w ramach miejskiego Programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020”. „Młoda Warszawa” to spójny i długofalowy program działań na rzecz młodzieży realizowany przez samorząd z udziałem przedstawicieli młodzieży, miejskich instytucji, organizacji pozarządowych, uczelni i przedsiębiorców.