Programy

NASZE PROGRAMY

Szkoła z Klasą 2.0 to kompleksowy program rozwoju szkoły działający od 2002 roku, którego głównymi celami są wspieranie nauczycieli i dyrektorów w profesjonalizacji ich pracy, docenianie i promocja wyjątkowych działań szkół. To flagowy program Fundacji, prowadzony wspólnie z Centrum Edukacji Obywatelskiej i „Gazetę Wyborczą”. Program wspierają także Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz Fundacja Agory.

www.szkolazklasa.pl

Nauczyciel/ka 1 klasa to program skierowany jest do nauczycieli i nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej i upowszechnia takie podejście w uczeniu (się), które skupione jest na rozbudzaniu ciekawości dzieci, budowaniu ich gotowości do zmagania się z trudnościami, uczenia się razem z innymi i od innych oraz na budowaniu współpracy. Oferujemy szkolenia stacjonarne, kursy online i bezpłatne materiały.

Organizowany jest we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej, przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu „Szkoła Ucząca Się”.

www.1klasa.szkolazklasa.org.pl

Wartość dodana (angielski tytuł: Added value) to program, który ma pokazać, jak uczyć matematyki w ciekawy i niestandardowy sposób oraz pozwoli uczniom uwierzyć, że matematyki da się nauczyć i że warto to robić. W programie przygotujemy dla nauczycieli konkretne narzędzia, które pomogą im w codziennej pracy. 

Program realizowany jest we współpracy z partnerami z Hiszpanii, Irlandii i Holandii dzięki finansowaniu ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus + .

www.szkolazklasa.org.pl/programy/wartosc-dodana/

Zaprojektuj szkołę wspiera warszawskie szkoły w modernizacji przestrzeni uczenia (się) w duchu edukacji XXI wieku. Aktywnie włączamy młodzież w proces planowania i wdrażania zmian, nie tylko architektoniczno-przestrzennych. Rozbudzamy świadomość społeczną uczniów i poczucie odpowiedzialności za szkołę. Wyróżnia nas indywidualne podejście – diagnoza potrzeb, warsztaty z architektury i kreowania przestrzeni dostosowane do wieku uczniów.

Program współfinansowany jest ze środków m. st. Warszawy. 

www.szkolazklasa.org.pl/programy/zaprojektuj-szkole/

Włączeni 2.0 to druga edycja programu, który pomaga warszawskim instytucjom współpracującym z młodzieżą otworzyć się na partycypacyjny model działania i zaangażować młodzież we współdecydowanie o życiu instytucji. Pierwsza edycja programu Włączeni prowadzona była w 2017 roku. 

Projekt współfinansowany jest ze środków  Miasta Stołecznego Warszawa w ramach programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020”.

www.szkolazklasa.org.pl/programy/wlaczeni/

100 lat codzienności Polski to projekt edukacyjno-animacyjny, który daje dzieciom i młodzieży okazję do refleksji na temat własnej kultury i tożsamości dzięki kontaktowi z fotografią historyczną. Udział w nim pozwoli młodym ludziom rozszerzyć wiedzę historyczną i włączyć się w świadome świętowanie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Punktem wyjścia do rozmowy na ten temat są fotografie prezentujące życie codzienne w latach 1918-2018.

Projekt objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. 

www.szkolazklasa.org.pl/programy/100-lat-codziennosci-polski/

Kurs cyfrowego obywatelstwa i bezpieczeństwa to masowy kurs on-line przeznaczony dla nauczycieli i edukatorów wszystkich poziomów szkolnych. Proponujemy Wam ćwiczenia, dzięki którym Wasi uczniowie dowiedzą się, jak oceniać wiarygodność źródeł informacji, samodzielnie rozpoznawać zagrożenia i wspierać bezpieczne korzystanie z cyfrowych mediów, co pomoże im stać się świadomymi i odpowiedzialnymi użytkownikami internetu. Kurs składa się z pięciu modułów audiowizualnych i krótkiego quizu na koniec każdego z nich.

www.szkolazklasa.org.pl/programy/kurs-cyfrowego-obywatelstwa-bezpieczenstwa/

PROGRAMY PROWADZONE W PARTNERSTWIE

Asy Internetu to program edukacyjny skierowany do nauczycieli i uczniów szkół podstawowych (6-12 lat). Jego celem jest nauczenie dzieci podstawowych wartości bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z internetu: Rozsądku, Uważności, Siły, Życzliwości i Odwagi. Oferujemy zestaw scenariuszy lekcji do wykorzystania przez nauczycieli i nauczycielki, grę internetową Interlandia oraz materiały dla rodziców.

W Polsce program realizują wspólnie Fundacja Szkoła z Klasą i Google.

www.asyinternetu.szkolazklasa.org.pl

Edukacja Inspiracja to program grantowy, który docenia wyróżniających się nauczycieli z małych miejscowości i pomaga im w rozwoju zawodowym. Dzięki grantom wybrani nauczyciele realizują autorskie projekty. Ich celem ma być wyrównanie szans edukacyjnych, rozbudzenie wśród uczniów zainteresowań i wiary we własne możliwości. Chcemy, aby młodzi ludzie, dzięki udziałowi w inspirujących projektach, stali się otwartymi, świadomymi i aktywnymi obywatelami. 

Program organizowany i finansowany przez Edukacyjną Fundację im. prof. Romana Czerneckiego EFC; współorganizowany przez Fundację Szkoła z Klasą.

www.szkolazklasa.org.pl/programy/edukacja-inspiracja/

www.efc.edu.pl/edukacjainspiracja

Solidarność – podaj dalej!  (angielski tytuł: Let’s play the fraternity card) to projekt prowadzony we Francji od 15 lat. W 2016 roku zyskał europejski wymiar dzięki finansowaniu ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus + .

Co roku, podczas Międzynarodowego Dnia Walki z Dyskryminacją i Rasizmem młodzi ludzie z Polski, Francji, Hiszpanii oraz Chorwacji będą wysyłać kartki pocztowe do nieznajomych. Projekt rozbudza refleksję na temat różnorodności uczy też analizować własne uprzedzenia i stawiać im czoło.

www.szkolazklasa.org.pl/programy/solidarnosc-podajdalej/

Kluby Młodego Odkrywcy (KMO) w Gruzji to projekt, który ma na celu wsparcie merytoryczne instytucji w Gruzji gotowych rozwijać u siebie model KMO. 

W ramach projektu Kluby Młodego Odkrywcy mogą korzystać z bezpłatnych warsztatów i webinariów, bazy scenariuszy doświadczeń, wymieniać się wiedzą oraz planować wspólne działania. 

Projekt Kluby Młodego Odkrywcy w Gruzji jest prowadzony przez Fundację Szkoła z Klasą. Partnerem merytorycznym jest Centrum Nauki Kopernik – Koordynator Klubów Młodego Odkrywcy, a strategicznym – Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Gruzińskim liderem jest Ilia State University. Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

www.szkolazklasa.org.pl/kluby-mlodego-odkrywcy-gruzji/

ZAKOŃCZONE PROGRAMY

Koduj z Klasą od 2014 roku wspierał naukę programowania w szkołach. Oferował bezpłatne materiały i szkolenia z różnych języków programowania (m.in. Scratch i Python).  Uczył wykorzystania robotów i gier w celach edukacyjnych, pokazywał jak uczyć programowania bez komputera. Było z nami ponad 700 nauczycieli, w naszych zajęciach wzięło udział ponad 100.000 uczniów. Program prowadzony był wspólnie przez Fundację Szkoła z Klasą i Centrum Edukacji Obywatelskiej. 

www.kodujzklasa.pl

WF z Klasą działał przez trzy lata szkolne, od 2013 do 2016 roku. Pomagał zwiększać aktywność młodych ludzi i zachęcał ich do zdrowszego trybu życia. Wspierał nauczycieli i nauczycielki wychowania fizycznego i inspirował ich do prowadzenia atrakcyjnych i innowacyjnych lekcji WF. W programie wzięło udział ponad 3.000 szkół (ok. 1500 rocznie, ponad połowa brała w programie udział dwu- lub nawet trzykrotnie), 10.000 nauczycieli i 400.000 uczniów z całej Polski. WF z Klasą w 2016 roku trafił pod skrzydła Fundacji.

Materiały edukacyjne programu

Klasna Shkola to ukraiński odpowiednik akcji Szkoła z Klasą, działający od 2015 roku. Skupiał ponad 80 aktywnych, ukraińskich szkół, które wspierane przez polskich mentorów i mentorki, wypracowały zasady działania dobrej szkoły i wprowadzały innowacyjne metody nauczania do codziennej pracy. Program finansowany był ze środków Fundacji Edukacji dla Demokracji, w ramach programu RITA – Przemiany w regionie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

www.szkolazklasa.org.pl/programy/klasna-shkola/

Strona www ukraińska: klasnashkola.eu

Szkoło, OdWagi! to program, który promował wśród uczniów zdrowy i aktywny styl życia. Pomagał nauczycielom kształtować postawy prozdrowotne, aktywnie walczyć z otyłością wśród uczniów, a także rozbudzać w nich odwagę do podejmowania krytycznych i świadomych wyborów związanych ze zdrowiem. Projekt obejmował trzy grupy tematyczne: (1) zdrowie i aktywność fizyczna, (2) zdrowe odżywianie i zbilansowana dieta, (3) świadome wybory i ochrona zdrowia.

Program był współfinansowany ze środków m. st. Warszawy. 

www.szkolazklasa.org.pl/programy/szkolo-odwagi/

Szkoła to my! wspierał warszawskich uczniów i rady pedagogiczne we wprowadzaniu zmian związanych z reformą edukacji. Pomagał uczniom zwiększyć poczucie sprawstwa i kontroli nad własną sytuacją edukacyjną, a także wzmocnić poczucie odpowiedzialności za własne uczenie się. Z nauczycielami i dyrektorami pracowaliśmy nad budowaniem nowego zespołu i pomagaliśmy im wykorzystać potencjał z tym związany.

Program był współfinansowany ze środków m. st. Warszawy. 

www.szkolazklasa.org.pl/programy/szkola-to-my/

Wejdź w konwencję to kampania edukacyjna dotycząca świadomego budowania własnego wizerunku, a także sprawnego i poprawnego wykorzystywania polszczyzny w mediach społecznościowych. Zapraszaliśmy w niej do kreatywnej zabawy konwencjami literackimi i słowem pisanym i pokazywaliśmy, jak tworzyć krótkie komunikaty w sposób zaplanowany i celowy. 

Projekt dofinansowano w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Ojczysty – dodaj do ulubionych 2017.

www.szkolazklasa.org.pl/programy/wejdz-w-konwencje/

Konkurs Inwestujemy u siebie skierowany był do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy mieli za zadanie stworzyć własny projekt inwestycji w lokalne innowacje.

Konkurs organizowany i finansowany był ze środków Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Współorganizowały go Fundacja Szkoła z Klasą oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Więcej o konkursie

Wspólnie kształtujemy przestrzeń szkoły był projektem realizowanym w 2016 roku. Wspierał warszawskie szkoły w zmianie przestrzeni edukacyjnych i poprawie funkcjonowania w trzech obszarach: fizyczno-architektonicznym, wirtualno-technologicznym oraz społecznym. 

Finansowany był ze środków Biura Edukacji Miasta Stołecznego Warszawa

Więcej o projekcie