Programy

Szkoła z Klasą to kompleksowy program rozwoju szkoły działający od 2002 roku, którego głównymi celami są wspieranie nauczycieli i dyrektorów w profesjonalizacji ich pracy, docenianie i promocja wyjątkowych działań szkół. To flagowy program Fundacji prowadzony przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

www.szkolazklasa.org.pl/programy/szkola-z-klasa

Klub Szkoły z Klasą to społeczność nauczycieli i nauczycielek związanych z programem Szkoła z Klasą. Członkowie Klubu uczestniczą w cyklicznych spotkaniach online, podczas których wymieniają się doświadczeniami i dzielą dobrymi praktykami edukacyjnymi. Celem Klubu jest sieciowanie szkół z całej Polski oraz wsparcie nauczycieli i nauczycielek w profesjonalizacji ich pracy zawodowej.

Klub Szkoły z Klasą realizowany jest w ramach programu Szkoła z Klasą finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

www.szkolazklasa.org.pl/programy/klub-szkoly-z-klasa

Razem w Klasie to program skierowany do szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całej Polski, wspierający pracę w klasie, do której dołączają osoby z doświadczeniem migracji i uchodźstwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z Ukrainy. To kompleksowe wsparcie dla szkół obejmujące: bezpłatne materiały edukacyjne, szkolenia online oraz możliwość udziału w indywidualnych sesjach z trenerami i trenerkami kompetencji wielokulturowych.

www.szkolazklasa.org.pl/programy/ukraina

Rozmawiaj z Klasą to program, w którym przyglądamy się zdrowiu psychicznemu w szkole. Przeprowadziliśmy dwa badania Zdrowie psychiczne uczniów i uczennic oczami nauczycieli i nauczycielek oraz Codzienność wychowawstwa – co jest ważne dla wychowawców i młodych ludzi?. Przygotowujemy materiały profilaktyczne i edukacyjne, mówimy o roli szkoły jako ważnego gracza w temacie zdrowia psychicznego. W ramach programu, realizujemy dwa projekty: Szkoła Dobrostanu oraz Krople Uważności. W Szkole Dobrostanu, wspieramy edukatorów (nauczycieli, pedagogów, dyrektorów, profilaktyków) we wzmacnianiu zdrowia psychicznego uczniów. W projekcie Krople Uważności, nauczyciele i nauczycielki będą praktykować uważność, aby następnie przenieść tę praktykę do klasy, na pracę z uczniami i uczennicami.

Program jest finansowany w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Krople Uważności to projekt realizowany przez Fundację Szkoła z Klasą we współpracy z Fundacją Edumind Uważność w Edukacji dzięki finansowaniu AstraZeneca Young Health Programme.

Projekt Szkoła Dobrostanu korzysta z dofinansowania o wartości 127 000 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG.

www.szkolazklasa.org.pl/programy/rozmawiaj-z-klasa/

Asy Internetu to program edukacyjny skierowany do nauczycieli i uczniów szkół podstawowych i przedszkoli (3-12 lat). Jego celem jest nauczenie dzieci podstawowych wartości bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z internetu: Rozsądku, Uważności, Siły, Życzliwości i Odwagi. Oferujemy zestaw scenariuszy lekcji do wykorzystania przez nauczycieli i nauczycielki, grę internetową Interlandia, opowiadania o wartościach oraz materiały dla rodziców.

W Polsce program realizują wspólnie Fundacja Szkoła z Klasą i Google. Od września Fundacja Szkoła z Klasą odpowiada za rozwój programu w całej Europie Środkowo-Wschodniej.

www.asyinternetu.szkolazklasa.org.pl

Fake kNOw more to program, który buduje odporność na dezinformację u młodych osób zagrożonych wykluczeniem. Punktem wyjścia jest zrozumienie siebie, własnych emocji i tego jak kształtują one naszą podatność na dezinformację. Program kierujemy przede wszystkim do pracowniczek i pracowników pracujących z młodzieżą (w szczególności do placówek wsparcia dziennego) oraz ich podopiecznych.

Projekt prowadzony jest we współpracy z partnerami z Polski, Czech, Hiszpanii i Rumunii dzięki wsparciu funduszu EMIF, którym zarządza Calouste Gulbenkian Foundation.

www.szkolazklasa.org.pl/programy/fake-know-more

Edukacja Inspiracja to program, w którym pracujemy z nauczycielami ze szkół podstawowych z miejscowości do 30 tysięcy mieszkańców. Przyznajemy w nim granty na realizację autorskich projektów edukacyjnych. Uczestnicy programu wzmacniają swoje kompetencje zawodowe, odkrywają potencjał w uczniach, rozwijają ich zainteresowania. Razem z młodzieżą budują relacje w szkole oparte na partnerstwie i zaufaniu.

Edukacja Inspiracja to program prowadzony przez Edukacyjną Fundację im. Romana Czerneckiego we współpracy z Fundacją Szkoła z Klasą.

www.szkolazklasa.org.pl/programy/edukacja-inspiracja

www.efc.edu.pl/programy/edukacja-inspiracja

Cyfrowa Historia (ang: Digital HI-storytelling) to program, który ma pokazać, jak uczyć XX-wiecznej historii europejskiej, pokazując złożone problemy społeczne, polityczne i ekonomiczne w ciekawy i nowatorski sposób – metodą digital storytelling. W programie przygotowujemy dla nauczycieli innowacyjne narzędzia, które pomogą im w codziennej pracy oraz treści wspierające samodzielną refleksję i rozumienie procesów społecznych. 

Program jest realizowany we współpracy z partnerami z Hiszpanii i Belgii, dzięki finansowaniu ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus +.

www.szkolazklasa.org.pl/programy/cyfrowa-historia

Program CEDAR (ang. tytuł: Continuing Education Against Radicalisation) ma na celu wdrażanie narzędzi dla nauczycieli i nauczycielek, trenerów i trenerek, aby umożliwić im doskonalenie umiejętności w zakresie przeciwdziałania ekstremizmom w kręgach edukacyjnych i uniwersyteckich.

Rozbudowane badanie potrzeb i dostępnych materiałów poruszających temat radykalizacji odbywa się równocześnie w pięciu krajach europejskich: Polsce, Hiszpanii, Francji, Portugalii i Austrii. W efekcie powstanie darmowy kurs online dotyczący przeciwdziałania radykalizacji.

Program finansowany jest ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

www.szkolazklasa.org.pl/programy/cedar

Klub Młodego Odkrywcy (KMO) w Ukrainie, Gruzji i Armenii to program, który wspiera partnerów zagranicznych w tworzeniu i rozwijaniu sieci KMO w swoich krajach. W ramach wsparcia opiekunowie nowych klubów otrzymują materiały merytoryczne, uczestniczą w międzynarodowych spotkaniach, webinarach, wykładach i szkoleniach.

Projekt jest współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu „Równać Szanse” administrowanego przez Fundację Civis Polonus.

www.szkolazklasa.org.pl/programy/kluby-mlodego-odkrywcy

Strona programu KMO w Polsce: www.kmo.org.pl

Solidarność. Podaj dalej!  (angielski tytuł: Build European Solidarity Today (BEST): Let’s play the fraternity card!) to projekt prowadzony we Francji od 18 lat. W 2016 roku zyskał europejski wymiar dzięki finansowaniu ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus +.

Co roku, podczas Międzynarodowego Dnia Walki z Dyskryminacją i Rasizmem młodzi ludzie z Polski, Francji, Hiszpanii, Włoch, Słowenii oraz Chorwacji wysyłają kartki pocztowe do nieznajomych. Projekt skłania do refleksji na temat różnorodności, uczy analizować własne uprzedzenia i stawiać im czoło.

www.szkolazklasa.org.pl/programy/solidarnosc-podajdalej

Jesteśmy młodzi. O co nam chodzi? to pilotażowy program wsparcia dla młodych ludzi, którzy chcą, by ich głos został usłyszany w przestrzeni publicznej. W ramach Szkoły komunikacji i partycypacji zapewniamy zespołom młodzieżowym wsparcie mentorskie oraz program szkoleniowy tworzony we współpracy z uczestnikami i w oparciu o ich bieżące potrzeby. Przygotowaliśmy również wsparcie finansowe dla młodzieżowych inicjatyw tworzonych w programie.

Projekt jest finansowany z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy z Funduszy EOG.

www.szkolazklasa.org.pl/programy/szkola-komunikacji

Zawieszone programy

Wartość dodana (angielski tytuł: Added value) to program, który ma pokazać, jak uczyć matematyki w ciekawy i niestandardowy sposób oraz pozwoli uczniom uwierzyć, że matematyki da się nauczyć i że warto to robić. W programie przygotujemy dla nauczycieli konkretne narzędzia, które pomogą im w codziennej pracy.

Program był realizowany we współpracy z partnerami z Hiszpanii, Irlandii i Holandii dzięki finansowaniu ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus +.

www.szkolazklasa.org.pl/programy/wartosc-dodana

Nauczyciel/ka 1 klasa to program skierowany do nauczycieli i nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej i upowszechniał takie podejście w uczeniu (się), które skupione było na rozbudzaniu ciekawości dzieci, budowaniu ich gotowości do zmagania się z trudnościami, uczenia się razem z innymi i od innych oraz na budowaniu współpracy. Oferowaliśmy szkolenia stacjonarne, kursy online i bezpłatne materiały.

Do 2019 roku program organizowany był przez Fundację Szkoła z Klasą we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej, przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu „Szkoła Ucząca Się”. Od 2020 roku program realizowany jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

www.szkolazklasa.org.pl/programy/nauczyciel-ka-i-klasa

Zaprojektuj szkołę wspiera warszawskie szkoły w modernizacji przestrzeni uczenia (się) w duchu edukacji XXI wieku. Aktywnie włączamy młodzież w proces planowania i wdrażania zmian, nie tylko architektoniczno-przestrzennych. Rozbudzamy świadomość społeczną uczniów i poczucie odpowiedzialności za szkołę. Wyróżnia nas indywidualne podejście – diagnoza potrzeb, warsztaty z architektury i kreowania przestrzeni dostosowane do wieku uczniów.

Program był współfinansowany ze środków m. st. Warszawy.

www.szkolazklasa.org.pl/programy/zaprojektuj-szkole

Szkoło, OdWagi! to program, który promował wśród uczniów zdrowy i aktywny styl życia. Pomagał nauczycielom kształtować postawy prozdrowotne, aktywnie walczyć z otyłością wśród uczniów, a także rozbudzać w nich odwagę do podejmowania krytycznych i świadomych wyborów związanych ze zdrowiem. Projekt obejmował trzy grupy tematyczne: (1) zdrowie i aktywność fizyczna, (2) zdrowe odżywianie i zbilansowana dieta, (3) świadome wybory i ochrona zdrowia.

Program był współfinansowany ze środków m. st. Warszawy.

www.szkolazklasa.org.pl/programy/szkolo-odwagi

Szkoła to my! wspierał warszawskich uczniów i rady pedagogiczne we wprowadzaniu zmian związanych z reformą edukacji. Pomagał uczniom zwiększyć poczucie sprawstwa i kontroli nad własną sytuacją edukacyjną, a także wzmocnić poczucie odpowiedzialności za własne uczenie się. Z nauczycielami i dyrektorami pracowaliśmy nad budowaniem nowego zespołu i pomagaliśmy im wykorzystać potencjał z tym związany.

Program był współfinansowany ze środków m. st. Warszawy.

www.szkolazklasa.org.pl/programy/szkola-to-my

Włączeni to program, który pomagał warszawskim instytucjom współpracującym z młodzieżą otworzyć się na partycypacyjny model działania i zaangażować młodzież we współdecydowanie o życiu instytucji.

Projekt współfinansowany był ze środków  Miasta Stołecznego Warszawa w ramach programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020”.

www.szkolazklasa.org.pl/programy/wlaczeni

R-EU-CONNECTED to program, który opiera się na wartościach europejskich. Jego celem jest poszerzenie wśród uczniów wiedzy na temat Unii Europejskiej i pomoc w rozumieniu, jak członkostwo w Unii wpływa na nasze codzienne życie i odkrycie korzyści oraz obowiązków wynikających z uczestnictwa w UE.

Program realizowany jest w ramach programu Erasmus + w pięciu krajach: Francji, Chorwacji, Polsce, Grecji i Włoszech.

www.szkolazklasa.org.pl/programy/r-eu-connected

100 lat codzienności Polski był projektem edukacyjno-animacyjny, który dawał dzieciom i młodzieży okazję do refleksji na temat własnej kultury i tożsamości dzięki kontaktowi z fotografią historyczną. Udział w nim pozwolił młodym ludziom rozszerzyć wiedzę historyczną i włączyć się w świadome świętowanie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Punktem wyjścia do rozmowy na ten temat były fotografie prezentujące życie codzienne w latach 1918-2018.

Projekt objęty był honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

www.szkolazklasa.org.pl/programy/100-lat-codziennosci-polski

SkillsBuild (dawniej: OPEN P-TECH) to bezpłatna platforma edukacyjna oferująca szkolenia i kursy dotyczące takich zagadnień jak: sztuczna inteligencja, blockchain, komputery kwantowe, cyberbezpieczeństwo, doskonalące umiejętności zarządzania projektami i rozwiązywania problemów, w tym design thinking i agile. Platforma skierowana jest do nauczycieli oraz do uczniów w wieku 13-19 lat. Zarejestrowanym uczestnikom oprócz kursów, oferujemy możliwość zdobycia grantów na projekty edukacyjne oraz udział w lekcjach online ze specjalistami IBM.

Projekt jest wynikiem współpracy IBM i Fundacji Szkoła z Klasą.

www.szkolazklasa.org.pl/programy/open-p-tech

Tandu to platforma edukacyjna, na której oferujemy zajęcia online dla różnych grup wiekowych. Spotkania na żywo dotyczą różnych tematów zarówno związanych ze szkołą i realizacją podstawy programowej, jak i rozwojem pasji i praktycznych umiejętności uczniów i uczennic, ale również innych nauczycieli i nauczycielek oraz rodziców.

Fundacja Szkoła z Klasą jest wyłącznym partnerem merytorycznym Tandu.

www.tandu.pl

Wejdź w konwencję to kampania edukacyjna dotycząca świadomego budowania własnego wizerunku, a także sprawnego i poprawnego wykorzystywania polszczyzny w mediach społecznościowych. Zapraszaliśmy w niej do kreatywnej zabawy konwencjami literackimi i słowem pisanym i pokazywaliśmy, jak tworzyć krótkie komunikaty w sposób zaplanowany i celowy.

Projekt dofinansowano w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Ojczysty – dodaj do ulubionych 2017.

www.szkolazklasa.org.pl/programy/wejdz-w-konwencje

Klasna Shkola to ukraiński odpowiednik akcji Szkoła z Klasą, działający od 2015 roku. Skupiał ponad 80 aktywnych, ukraińskich szkół, które wspierane przez polskich mentorów i mentorki, wypracowały zasady działania dobrej szkoły i wprowadzały innowacyjne metody nauczania do codziennej pracy. Program finansowany był ze środków Fundacji Edukacji dla Demokracji, w ramach programu RITA – Przemiany w regionie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

www.szkolazklasa.org.pl/programy/klasna-shkola

Strona www ukraińska: klasnashkola.eu

Koduj z Klasą od 2014 roku wspierał naukę programowania w szkołach. Oferował bezpłatne materiały i szkolenia z różnych języków programowania (m.in. Scratch i Python).  Uczył wykorzystania robotów i gier w celach edukacyjnych, pokazywał jak uczyć programowania bez komputera. Było z nami ponad 700 nauczycieli, w naszych zajęciach wzięło udział ponad 100.000 uczniów. Program prowadzony był wspólnie przez Fundację Szkoła z Klasą i Centrum Edukacji Obywatelskiej.

www.kodujzklasa.pl

WF z Klasą działał przez trzy lata szkolne, od 2013 do 2016 roku. Pomagał zwiększać aktywność młodych ludzi i zachęcał ich do zdrowszego trybu życia. Wspierał nauczycieli i nauczycielki wychowania fizycznego i inspirował ich do prowadzenia atrakcyjnych i innowacyjnych lekcji WF. W programie wzięło udział ponad 3.000 szkół (ok. 1500 rocznie, ponad połowa brała w programie udział dwu- lub nawet trzykrotnie), 10.000 nauczycieli i 400.000 uczniów z całej Polski. WF z Klasą w 2016 roku trafił pod skrzydła Fundacji.

Materiały edukacyjne programu

Konkurs Inwestujemy u siebie skierowany był do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy mieli za zadanie stworzyć własny projekt inwestycji w lokalne innowacje.

Konkurs organizowany i finansowany był ze środków Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Współorganizowały go Fundacja Szkoła z Klasą oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Więcej o konkursie

Wspólnie kształtujemy przestrzeń szkoły był projektem realizowanym w 2016 roku. Wspierał warszawskie szkoły w zmianie przestrzeni edukacyjnych i poprawie funkcjonowania w trzech obszarach: fizyczno-architektonicznym, wirtualno-technologicznym oraz społecznym.

Finansowany był ze środków Biura Edukacji Miasta Stołecznego Warszawa

Więcej o projekcie

Zobacz