Integracja klasy

Wiedza

Film wprowadzający

Quiz

  Pytanie 1

  Czy poniższe zdanie jest prawdą, czy fałszem?
  Troska o dobre relacje rówieśnicze wystarczy do budowania przynależności do grupy klasowej.

  PrawdaFałsz

  Jest to zdanie fałszywe.
  Poczucie przynależności tylko częściowo wynika z dobrych relacji z rówieśnikami i rówieśniczkami. Równie istotna jest (wyrażana w działaniach) troska nauczycielek i nauczycieli o ich własne relacje z młodymi ludźmi. Doświadczanie bezpieczeństwa, doceniania i wsparcia (a więc składowych poczucia przynależności) musi być zbudowane również
  na relacjach nauczycielsko-uczniowskich.

  Niepoprawna odpowiedź, spróbuj jeszcze raz.

   Pytanie 2

   Czy poniższe zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe?
   Silne poczucie przynależności uczniów i uczennic do szkoły jest jedną z najmocniejszych stron polskiego systemu edukacji.

   PrawdaFałsz

   W świetle międzynarodowych badań oceny umiejętności uczniów PISA 2018 (The OECD Programme for International Student Assessment), jest to zdanie fałszywe. Pod względem poczucia przynależności dzieci i młodzieży do szkoły Polska wypada niekorzystnie na tle innych krajów i ta tendencja się utrzymuje

   Niepoprawna odpowiedź, spróbuj jeszcze raz.

    Pytanie 3

    Czy poniższe zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe?
    Najbardziej efektywną formą budowania zgranej klasy są specjalnie organizowane zajęcia integracyjne lub warsztaty.

    PrawdaFałsz

    To zdanie to fałsz, ponieważ największe znaczenie mają codzienne, regularne działania nauczycieli i nauczycielek w klasach (np. dzielenie uczniów i uczennic na zróżnicowane grupy lub przesadzanie osób w ławkach niestanowiące formy kary za złe zachowanie).

    Niepoprawna odpowiedź, spróbuj jeszcze raz.

     Pytanie 4

     Czy poniższe zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe?
     Praca wychowawcza z klasą szkolną to zadanie jedynie dla jej wychowawcy/wychowawczyni.

     PrawdaFałsz

     To oczywiście fałsz. Wychowanie jest procesem – żeby było skuteczne, musi się w nie na co dzień angażować wiele różnych osób. To dość oczywiste stwierdzenie, ale jego sens może nam umknąć w natłoku szkolnych spraw

     Niepoprawna odpowiedź, spróbuj jeszcze raz.

      Pytanie 5

      W porównaniu z nauczaniem tradycyjnym stosowanie w klasach metod opartych na kooperatywnym uczeniu się:

      a. wpływa korzystniej na rozwój społeczny i socjalizację uczniów i uczennic;b. poprawia wyniki uczenia się;c. przynosi lepsze efekty zarówno w obszarze relacyjno-społecznym, jak i w wynikach w nauce.

      Jak pokazują wyniki badań naukowych (np. Gillies 2016, Abramczyk, Jurkowski 2020), prawidłowa odpowiedź to c.

      Niepoprawna odpowiedź, spróbuj jeszcze raz.

       Pytanie 6

       Czy to zdanie jest prawdziwe czy fałszywe?
       Pozycja uczniów i uczennic w hierarchii społecznej klasy determinuje ich zadowolenie z relacji rówieśniczych.

       PrawdaFałsz

       Jest to zdanie fałszywe. Jedną z ważnych kompetencji nauczycielskich, w tym przypadku diagnostycznych, jest wiedza o zjawiskach, które dotyczą funkcjonowania grupy i należących do niej osób. Kiedy mówimy o integracji rówieśniczej, warto pamiętać o jej dwóch wymiarach – subiektywnym i obiektywnym. Poczucia integracji nie należy utożsamiać z obiektywnym, strukturalnym wymiarem relacji, czyli pozycją w klasie (np. lidera/liderki). Młodzi ludzie,
       którzy nisko oceniają własne relacje rówieśnicze, nie muszą być społecznie izolowani. Badania wykazują, że pozycja zajmowana w grupie jest związana z satysfakcją z relacji koleżeńskich, lecz jej nie determinuje (za: Grygiel 2016).
       W praktyce oznacza to, że w ramach badań struktury społecznej grupy, np. przy pomocy metod socjometrycznych (ankiety mające wskazać osoby najbardziej popularne, lubiane itp.), możemy wyciągnąć nie do końca prawidłowe wnioski (Chmielewska, Kołodziejczyk 2013).

       Niepoprawna odpowiedź, spróbuj jeszcze raz.

       Infografiki

       Pobierz infografiki

       • Michel M. (2002). Grupa rówieśnicza jako podstawowe środowisko działań profilaktycznych w społeczności lokalnej, „Nauczyciel i Szkoła”, nr 1–2 (14–15), s. 247–259.
       • Ostaszewski K. (2012). Pojęcie klimatu szkoły w badaniach zachowań ryzykownych młodzieży,„Edukacja”, nr 4 (120), s. 23–38.
       • Przewłocka J. (2015). Bezpieczeństwo uczniów i klimat społeczny w polskich szkołach, Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
       • Mazur J., Małkowska-Szkutnik A. [red.] (2017). Środowisko fizyczne i społeczne oraz jakość funkcjonowania szkoły a zdrowie subiektywne i zachowania zdrowotne nastolatków, Warszawa: Instytut Matki i Dziecka.
       • Nowakowska A., Przewłocka J. (2015). Szkoła oczami uczniów: relacje z nauczycielami i kolegami oraz przemoc szkolna. Raport z badania jakościowego. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
       • Misiarz J. Jak zbudować zgraną klasę
       • Poleszak W. (2015). Klimat społeczny szkoły, Warszawa: ORE.
       • Żmijski J. (2016). Jakimi metodami pracują grupy uczące się we współpracy, Warszawa: Fundacja Szkoła z Klasą.
       • Grygiel P. (2016). Dynamika poczucia integracji z rówieśnikami w klasach 3–6 szkoły podstawowej. Model latentnych krzywych rozwojowych, „Edukacja”, nr 3 (138), s. 57–74.
       • Pyżalski J. (2021). Jak uczyć i wspierać współpracę w klasie? Macmillan Polska

       Konferencja Szkoły Dobrostanu - nagrania wystąpień

       • Dobrostan ukryty w języku – Maciej Makselon – 00:19:50 – 00:42:40

       • Połóż akcent na dobrostan w szkolnej społeczności (Shifting the Focus: Making Wellbeing Central to our School Communities – wystąpienie z tłumaczeniem na j. polski) – Kevin Hawkins 00:44:47 – 1:29:10

       • Małe rzeczy, które dużo znaczą – Monika Suchecka-Sasinowska – 1:54:35- 2:09:25

       • Wspólnotowa moc dobrostanu – dr Wiesław Poleszak – 2:11:00 – 2:44:25

       • “Aby uczniowie i uczennice czuły się dobrze” – o islandzkim systemie edukacji – Katarzyna Rabęda – 2:45:50 – 3:08:

       Strategie

       W komponencie STRATEGIE znajdziesz informacje o tym, jak działania na rzecz dobrostanu powinny być realizowane w szkole w sposób logiczny i spójny, angażujący całą społeczność szkolną, a także proponujemy Ci konkretne strategie działań w każdym z 6 obszarów. Zapraszamy także do obejrzenia filmów, w których eksperci na podstawie swoich doświadczeń opowiadają, jak opisane strategie stosują w codziennej pracy w szkole i klasie.

       Pobierz materiały:

       Praktyka

       Komponent PRAKTYKA,to ciekawe pomysły na aktywności i zadania do wykorzystania bezpośrednio w pracy z uczniami i uczennicami. To małe rzeczy, które – wielokrotnie powtarzane – dużo znaczą, bo wspierają proces budowania dobrostanu w klasie. Weź je sobie i skorzystaj z nich razem z uczniami na lekcji czy w innych sytuacjach szkolnych.

       Pobierz materiały:

       Inspiracje

       Komponent INSPIRACJE zawiera refleksje uczestniczek pilotażu materiałów Szkoły Dobrostanu  oraz przykłady tego, jak wykorzystały zdobytą wiedzę do pracy z klasą.